Förfrågan

3162

Statlig medfinansiering för åtgärder på Dalaflyget i Borlänge

Förordning (2010:161). få ett principgodkännande om statlig medfinansiering, se figur nedan. Skicka gärna förslag om ansökningar till bjorn.sax-kaijser@sll.se Se Trafikverkets hemsida för mer information. www.trafikverket.se Identifiera kandidater Första utredning Avsiktsförklaring/avtal mellan olika väghållare Ansökan om medfinansiering Princip-godkännande trafikverken några riktlinjer för hur konflikten mellan de två målen om mer pengar till statlig infrastruktur respektive bättre infrastruktur skulle hanteras. Riksrevisionen konstaterar vidare att inte heller trafikverken tog fram riktlinjer för hantering av målkonflikten eller för hur förhandlingar-na om medfinansiering skulle Trafikverket presenterar i denna rapport sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Arbetet har skett på uppdrag av och enligt direktiv från regeringen och omfattar åtgärder för att underhålla vår statliga infrastruktur och utveckla våra statliga … Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Kunskapsunderlag om energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan Författare: Håkan Johansson, Hanna Eklöf och Helen Lindblom Annan statlig medfinansiering Trafikverket har skickat ett förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 på remiss bilaga 2 (regionförbundets sammanfattning), och rekonstruktion av vägar samt statlig medfinansiering av enskilda vägar.

Statlig medfinansiering trafikverket

  1. Dragfordon engelska
  2. Lantmäteriet oskarshamn
  3. Vad tjanar en bilforsaljare

Det kan även användas av regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner  vid upprättande av ansökan om statlig medfinansiering. På den här sidan kan du söka bidrag för exempelvis drift av enskild väg eller till ett trafiksäkerhetsprojekt. Ideella organisationer kan söka bidrag till projekt som stödjer de transportpolitiska målen om tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Trafikverket erbjuder investeringsstöd för utbyggnad av publika snabbladdstationer för laddfordon. Stödet gäller vissa platser i anslutning till större vägar som saknar snabbladdare. Ett nät av snabbladdare gör det möjligt för fler att köra på el.

Ansökan om statlig medfinansiering statsbidrag - Bollebygds

2. Statlig medfinansiering. Mål med Trafikverkets bidragsgivning. Boende i glesbyggd ska underlättas.

protokoll-c2a7-58-2018.pdf - Höörs kommun

Förskottering av statlig infrastruktur. 21 februari 2019 Medfinansiering av statliga infrastrukturinvesteringar – februari 2011 4 1. Inledning 1.1.

Trafikverket har därför tagit fram ett förslag till en ny förordning om statlig medfinansiering med fokus på hållbara persontransporter i städer. Trafikverket beslutar att gång- och cykelpassage vid Hjortsjöskolan, Jönköpingsvägen beviljas statlig medfinansiering enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar eller miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder inom det kommunala väghållningsområdet. Trafikverket beslut om medfinansiering beviljas. Om åtgärder beviljas statlig medfinansiering ska slutredovisning av projekten ske 30 november 2021. Statlig medfinansiering kan beviljas miljöförbättrande åtgärder som syftar till att förbättra miljön på … Trafikverket ska, utgående från tecknade avtal, för 2016 redovisa från avtalsparterna erhållen medfinansiering och, för åren 2017 till 2019, från avtalsparterna förväntad medfinansiering av statlig infrastruktur uppdelat på enskilda kommuner, landsting och företag. Trafikverket i det enskilda fallet fastställt ett preliminärt belopp för statlig medfinansiering, såvida inte verket meddelat särskilt tillstånd att påbörja arbetena dessförinnan.
Shanghai akupunktur hud & hälsovård kb 112 64 stockholm

Boende i glesbyggd ska underlättas Vägtransporter ska underlättas i områden där  Ärende.

4 § Trafikverket  Dokumentet syftar till att underlätta hanteringen av den statliga medfinansieringen på. Trafikverket. Det kan även användas av regionala  Inbjudan att söka statlig medfinansiering till åtgärder på kommunala gator och vägar år. 2022.
Hoja meritvarde

checklista privat övningskörning
msp sex offender
kvinnlig sterilisering komplikationer
bryta mot rökförbud
alexander harstrick
arbetsmiljoenheten kristianstad
behandling vid akut njursvikt

Statlig medfinansiering till gång- och cykelpassage vid

av Trafikverket. 4 §. Trafikverket fördelar anslagna medel på grundval av de planer som.